De samenwerkende school
Basisschool Lucas Batau kan het beste beschreven worden als de samenwerkende school.
Samenwerken slaat hier op het feit dat je als individu ook een sociaal wezen bent, dat altijd anderen om zich heen nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren
Samenwerken slaat op het samenwerken van kinderen, leerkrachten en ouders.
Samenwerken slaat op de op onze school aanwezige sfeer van werken, waarin kinderen van 4 t/m 12 jaar samen activiteiten ontplooien. Naast allerlei nader te noemen aspecten is ook dit op onze school een belangrijk aspect.
 
Eindprofiel leerling:
Als een leerling onze school verlaat dan heeft deze leerling zich een houding, vaardigheden, kennis (die voldoet aan de eindtermen) en inzichten eigen gemaakt, die hem in staat stellen zo zelfstandig mogelijk zijn weg te vinden in het vervolgonderwijs en de maatschappij.
Hij heeft zijn eigen mogelijkheden op onderwijskundig en sociaal gebied optimaal kunnen ontplooien, heeft oog voor zijn omgeving, kan gewenst en ongewenst gedrag, hoofd- en bijzaken onderscheiden en is op zijn eigen wijze sociaal, maar ook sociaal weerbaar en respectvol.
Hij heeft een positief kritische houding ontwikkeld naar de maatschappij, maar ook naar
zichzelf en zijn eigen werk.
Hij accepteert en staat open voor onderlinge verschillen en andere culturen.
De laatste twee opmerkingen gerelateerd aan de 12 jarige leeftijd en voor zover dit binnen de mogelijkheden van leerlingen op die leeftijd ligt.
 
Schoolcultuur:
We vinden op onze school een goede sociaal-emotionele ontwikkeling een voorwaarde voor een goede evenwichtige ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom beginnen we o.a. een aantal ochtenden met een kring waarin de leerlingen de dingen die hen erg bezighouden, kunnen delen met hun medeleerlingen en hun leerkracht.
We hechten veel waarde aan:
- de ontwikkeling van het besef van normen en waarden en stellen die o.a. regelmatig aan de orde in de kring,
- het samen opstellen en evalueren van klassen- en schoolregels en omgangsvormen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders ( hanteren van het gedragsprotocol).
We stimuleren het verantwoordelijk zijn voor je zelf, maar ook voor anderen o.a. door kinderen te laten samenwerken in heterogene groepen (creatieve middag, vieringen) en samenspelen in de pauzes.
Niet alleen de eindtermen, maar ook de kunstzinnige, culturele en creatieve ontwikkeling zijn belangrijke facetten van ons basispakket.
Het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen wordt benadrukt.
Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk.

Het schoolklimaat:
Wij hechten veel waarde aan een goed schoolklimaat, waarbij het samenwerken een belangrijk uitgangspunt is. Dat klimaat wordt grotendeels bepaald door de omgang met elkaar, maar ook door het plezier waarmee gewerkt wordt en de inrichting van de lokalen. De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang om een volwaardig mens te worden.
Wij streven naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde, rust en regelmaat, want pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen en verantwoord omgaan met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
We bewerkstelligen dit door o.a. te werken aan een goede sfeer in de groepen, ook normen en waarden spelen hierbij een grote rol.
We hanteren een zorgsysteem dat elk kind de kans biedt zijn eigen mogelijkheden in emotionele balans te ontwikkelen.
Zo nemen ook "leerlingen met een speciaal onderwijsarragement" en "zorgleerlingen" een geaccepteerde plaats in binnen onze school.
Belangrijk bij een goed klimaat zijn tevens de contacten en de omgang met ouders. Ouders moeten laagdrempelig de school kunnen binnenstappen als zij behoefte hebben aan contact/overleg.
 
Hoogtepunten bij ons op school voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouders zijn:
* De jaarlijkse (meerdaagse) schoolreizen, met twee belangrijke componenten:
   het sociaal - emotionele aspect en het culturele aspect;
* De Kunst en Cultuurprojecten die een aantal keren per jaar plaatsvinden en waarbij we  voor  alle groepen een voorstelling en/of een kunsteducatief project aanleveren
* Vieringen en herdenkingen w.o. verjaardagen van kinderen en leerkrachten,   Sinterklaas, Kerst en Pasen, Kleuterfeest, Lucas Stars, etc.
* De jaarlijkse musical van groep 8,
* Het leesbeleid dat we schoolbreed hebben ingevoerd om met name het leesplezier van de leerlingen te vergroten.
 
De inrichting van de school en de schoolomgeving:
Kenmerkend voor onze school is de opstelling en inrichting van de klassen en de mogelijkheid om in en buiten de klas individueel of in groepjes te kunnen werken.
Door de school heen is wisselend veel leerlingenwerk opgehangen. Dit om leerlingen en ouders te laten zien dat we hun werk waarderen en de sfeer van "de school is hun school" te bewerkstelligen.
Centrale thema's zijn herkenbaar aan de opgehangen posters en werkstukken.
Door samen gebruik te maken van verschillende ruimten in de school worden de overblijfmogelijkheden op school optimaal benut.
Het veilig voor de school gelegen schoolplein biedt de leerlingen vele mogelijkheden om zich in de gezamenlijke pauzes o.a. motorisch en sociaal-emotioneel te ontwikkelen.
 
Buitenschoolse contacten:
Buitenschoolse partners die een zinvolle bijdrage leveren aan ons schoolprofiel zijn o.a.
* De Oudervereniging
* De Medezeggenschapsraad
* Samenwerkingsverbanden werkgroepen stichting SKPON
* BSO
* Aanbieders naschoolse activiteiten zoals muziek, dans en technieklessen
* Het zorgplatform met de ambulante begeleider en de Regionale Expertise Centra
* Expertisecentrum Nieuwegein
* GGD
* Bureau Halt en de politie
* Katholieke kerk etc.
 
Leerkrachtkwaliteiten :
Onze leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
Ze kunnen goed werken in teamverband en hebben een open houding voor veranderingen, verbeteringen en kritiek.
Ze kunnen zich, op gewenste gebieden vastgelegd in het scholingsplan, ontwikkelen.
Verder bezitten ze de benodigde vaardigheden en vakkennis.
Onze leerkrachten zijn betrokken bij het kind en zijn/haar thuissituatie.
Ze kunnen zich inleven in de gedachtewereld van het kind en kunnen het kind accepteren met zijn bijzonderheden en behoeften.