Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
 
In eerste instantie wordt elk kind met specifieke leerbehoeften in de groep opgevangen. Soms gebeurt dit individueel, terwijl de overige leerlingen met hun activiteiten bezig zijn. Soms samen met leerlingen, die dezelfde leerbehoeften hebben. Indien nodig, kan gekozen worden voor een apart programma voor één of meer vakken. Het is weer mogelijk dat dit een enkele leerling, maar ook een groepje leerlingen betreft.

De voorzieningen

In de school kunnen we een beroep doen op:
Intern Begeleider.
De Intern Begeleider (IB-er) is een speciale leerkracht die leerlingen met speciale zorg observeert, begeleidt, gerichte onderzoeken afneemt en samen met de groepsleerkracht een groepsplan opstelt om de leerling binnen de groep zo goed mogelijk te kunnen helpen. Op onze school hebben we een Intern Begeleider voor groep 1 t/m 3 en een Intern Begeleider voor groep 4 t/m 8. Ook onderhoudt de IB-er contacten met de collega's van het speciaal basisonderwijs, de schoolbegeleidingsdienst en externe organisaties zoals b.v. GGD, logopedie, speltherapie, Geynwijs, Veilig thuis etc.

Collegiale Consultant
De collegiale consultant is een leerkracht van het speciaal basisonderwijs, die zeer regelmatig contacten onderhoudt met de Intern Begeleider en adviezen geeft over leerlingbegeleiding.

Schoolbegeleidingsdienst.
Onze school kan gebruik maken van de expertise van een schoolbegeleidingsdienst. Voor Nieuwegein e.o. is dit de CED-groep.  Medewerkers doen onderzoeken en geven advies. Ook kan het team voorlichting en uitleg krijgen over nieuwe methodes die verschijnen. 
CED-groep verzorgt ook teamtrainingen. Thans kunnen wij ook onderzoeken laten doen door andere onderwijsbureaus, maar ook door het expertisecentrum van Speciaal Basisonderwijsschool De Evenaar.