Medezeggenschapsraad
 
Het doel van de MR is: de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het school­bestuur ten aanzien van de Lucas Batau neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen. Hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, hoogte ouderbijdrage, ARBO en de schoolgids.
 
Voor een aantal zaken heeft het school­bestuur instemming nodig van de MR. Dit betekent dat de meerderheid van de MR akkoord moet gaan.
Voor andere zaken moet de MR in de gele­genheid gesteld worden advies uit te brengen. De MR van Lucas  Batau en de MR van de Christoffel zijn samengevoegd na de fusie in 2014.
 
Samenstelling van de MR
Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leer­lingen op school. De MR-geleding van onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding. De andere twee leden worden gekozen door het schoolteam. Dit noemen we de teamgele­ding. Eens in de drie jaar worden er, indien nodig, openbare verkiezingen gehouden.
Namens de ouders zitten Jauke van de Steeg en Michelle Troost in de MR. Esther ter Horst (leerkracht gr. 5) en Linda Robbers (leerkracht gr. 6) zitten namens het team in de MR.

Werkwijze van de MR
De MR werkt volgens een reglement, dat in overleg met het schoolbestuur, het team en de ouders is vastgesteld. Gemiddeld één keer per zes weken vergadert de MR. De voorzitters van de MR en O.V. hebben eveneens overleg met de directie.

Jaarverslag MR 2016/2017
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De scholen binnen ons bestuur hebben ook een GMR. In deze raad worden de zaken besproken die schooloverstijgend zijn (zoals het bestuursformatieplan, ARBO-beleid, etc.).
 
Wilt u meer weten over de MR, dan kunt u altijd informeren bij een van de zittende MR-leden of bij de directie.