Oudervereniging en ouderbijdrage
 
De ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen zijn verenigd in een Oudervereniging (kortweg O.V.) Het bestuur van de Oudervereniging wordt gekozen door de leden van de vereniging, dus door de ouders/verzorgers. Een en ander is geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De Oudervereniging Lucas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het verenigingsregister. De Oudervereniging Lucas vergadert maandelijks met een afvaardiging van het team over de meest uiteenlopende zaken. Deze vergaderingen zijn openbaar.
 
De Oudervereniging assisteert bij allerlei feesten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, het jaarfeest van de kleuters enz. Het jaarlijkse schoolreisje en de kampdagen worden mede door de O.V. gefinancierd. Tevens draagt de Oudervereniging bij in de kosten van de sportdagen. Uit de beschikbare middelen wordt ook jaarlijks een bedrag gereserveerd voor (extra) leermiddelen.
 
Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering als bijdrage een vrijwillige bijdrage vast. In het schooljaar 2015-2016 bedraagt de vrijwillige bijdrage € 50,00 per kind. In dit bedrag zijn alle kosten voor de diverse activiteiten inbegrepen: dus ook het schoolreisje van groep 1 t/m 7. De Medezeggenschapsraad heeft bovenstaande bijdrage goedgekeurd. Onze school kent geen gezinskorting.
De (groep 8) kampbijdrage van € 65,00 wordt via de afgegeven machtiging in maart geïnd of via overmaking op onderstaand nummer.
Er zijn twee mogelijkheden tot betaling: via een eenmalige machtiging (formulier verkrijgbaar bij de directie) of door het bedrag zelf over te maken. 
Gironummer Oudervereniging Lucas: NL 98 ingb 000 4076912 o.v.v. naam kind en geboortedatum.
(Komt een leerling na 1 januari van het lopende schooljaar op school dan wordt slechts de helft van dit bedrag in rekening gebracht.) Het betalen via de machtiging heeft uiteraard onze sterke voorkeur. Het kost de penningmeester op die manier minder tijd!
 
U kunt voor informatie altijd terecht bij de huidige bestuursleden of bij de directie.