De visie van onze school

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs toetsen.

Pedagogisch klimaat

Wij bieden de kinderen een veilige, rijke en uitdagende (leer)omgeving. Een omgeving, die de kinderen prikkelt en uitdaagt om te onderzoeken, te ontdekken en te verkennen. Wij werken met een duidelijke structuur, zodat kinderen weten wat van hen verwacht wordt en wat zij van anderen mogen verwachten.

Wij hebben oog voor de uniciteit van elk kind: zij mogen zichzelf zijn binnen duidelijke regels. Wij gaan respectvol met elkaar en de omgeving om. Door deze positieve manier van elkaar benaderen, wordt het zelfvertrouwen van kinderen vergroot.

Wij geven de kinderen verantwoordelijkheid. Kinderen dragen verantwoordelijkheid voor hun gedrag, hun werk en zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zo wordt er een basis gelegd voor de toekomst, waarin zij op een verantwoorde manier keuzes maken.

Didactisch handelen

Het onderwijs sluit aan bij het niveau van de kinderen. De leerkrachten stemmen de instructie af op de behoefte van de kinderen. Tijdens de instructie en de verwerking maken de leerkrachten gebruik van verschillende werkvormen en materialen. De leerkrachten gebruiken hierbij o.a. groepsplannen. Vaardigheden voor samenwerken worden geoefend en gestimuleerd. Leerkrachten geven kinderen individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Leerstofaanbod

Leerkrachten passen het leerstofaanbod aan, aan het niveau van de leerlingen. Er wordt gedifferentieerd. Dit wordt ook vastgelegd en bijgehouden in de groepsplannen. Individuele kwaliteiten van de kinderen én de leerkrachten worden aangewend door gebruik te maken van uitdagend materiaal om het gewenste doel te bereiken. Uiteraard voldoet het leerstofaanbod op de Lucas Batau aan de eisen van de Wet Primair Onderwijs.

Zorg en begeleiding

Een kind valt niet uit …, maar op! Kinderen krijgen zorg op maat aangeboden. Het klassenmanagement biedt de leerkracht ruimte voor specifieke begeleiding van kinderen. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de kinderen. De interne begeleiders ondersteunen de leerkrachten in deze zorg en begeleiding.

Levensbeschouwelijk

Basisschool Lucas Batau is een open katholieke school. Met "open " bedoelen we dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging.
Het lesgeven gebeurt vanuit een Christelijke levenshouding en vanuit de katholieke geloofstraditie. De school probeert de inleiding van kinderen in deze geloofstraditie te ondersteunen. Niet alleen door de godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen, maar ook door de houding van leerkrachten. We verwachten dat alle leerlingen deelnemen aan de godsdienstlessen en aan de vieringen, die verband houden met de katholieke traditie.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Goed contact tussen ouders en de school is daarom noodzakelijk. Hiervoor is een open communicatie met duidelijke afspraken nodig.

Brede ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de sociale vaardigheden. We leren de kinderen autonoom te handelen en bevorderen het zelfbeeld/zelfvertrouwen van de kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk, dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen handelen en hun eigen gedrag.

De Lucasschool staat voor een L erende
                                                        U itnodigende
                                                        C reatieve
                                                        A andachtsvolle
                                                        S amenwerkende basisschool.


De Lucasschool is een lerende organisatie. Dit geldt voor onze leerlingen, ouders, teamleden en directie.
De Lucasschool is een uitnodigende school. Dit geven we gestalte door zorg te dragen voor een aantrekkelijke leer- en speelomgeving en het onderwijsaanbod uitnodigend en uitdagend te maken. Ouders kunnen bij de leerkrachten/directie terecht met hun vragen en/of opmerkingen.
De Lucasschool is een creatieve school. We bieden de kinderen naast de leerstofgebieden ook ruimte voor het ontwikkelen van de creatieve vaardigheden. Dit zorgt mede voor een ontspannen en gezellige sfeer in onze school.
De Lucasschool is een aandachtsvolle school. De leerkrachten zorgen voor een warm, veilig en open klimaat, waarbij het kind centraal staat. Samen met de ouders leren we de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
De Lucasschool is een samenwerkende school. De samenwerking voor de kinderen bestaat uit samen leren, samen spelen en samen delen. Het team vindt een goede samenwerking met de ouders zeer belangrijk. Als lerende organisatie werken we graag samen met andere Nieuwegeinse basisscholen, het Samenwerkingsverband, Peuterspeelzalen en diverse externe organisaties.