Schoolverzuim aanvragen

VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek)
 
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn: ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk, een begrafenis.
 
De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.
 
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen artikel 11 e en artikel 13 van de Leerplichtwet
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.
 
Op vakantie onder schooltijd artikel 11 f van de Leerplichtwet
De specifieke aard van het beroep van één van de ouders, kan het de ouders onmogelijk maken om in één van de schoolvakanties twee aaneengesloten weken op vakantie te kunnen gaan. (dat wil zeggen gedurende zomervakantie, kerstvakantie en/of meivakantie) Ouders dienen dit wel aannemelijk te maken. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend.
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
 
Bij het begrip 'specifieke aard van het beroep' dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
 
Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden' artikel 11 g van de Leerplichtwet
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde 'andere gewichtige omstandigheden' die buiten de wil van de ouders of leerling liggen zijn gelegen. De directeur kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.
Hierbij moet gedacht worden aan:
 • voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.Soort bewijs: trouwkaart, voor buitenland: kopie trouwakte);
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
  • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
  • In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
  • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart, buitenland: akte van overlijden
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
 • voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.
Daarbij geldt het volgende:
 • verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn (bij voorkeur 8 weken van tevoren) bij de directeur te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
 • er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
 • alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • wereldreis/verre reis.
Na behandeling van uw aanvraag, krijgt u een reactie.
Klik hier om uw aanvraag te doen.